GDZIE ZALECA SIĘ BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ W TECHNOLOGII PODCIŚNIENIOWEJ

Szczególnie zalecana jest budowa sieci podciśnieniowej w miejscowościach :

 • o rozproszonej zabudowie,
 • braku naturalnych spadków,
 • trudnych warunkach gruntowych,
 • przy wysokim poziomie wody gruntowej,
 • w wąskich ulicach,
 • na terenach ochrony zasobów wodnych otwartych i gruntowych.

Zalety kanalizacji podciśnieniowej

 • Jedna pompownia dla całej miejscowości o wielkości do 3 000 mieszkańców.
 • Możliwość zbierania ścieków z odległości do 3,5 km od pompowni.
 • Możliwość transportu ścieków pod górę.
 • W wypadku braku zasilania pompowni, system posiada pojemność retencyjną i sieć może być normalnie używana w przeciągu długiego czasu (pojemność w studzienkach zbiorczych i przykanalikach).
 • Niezawodność sprawdzonych na przestrzeni lat zaworów podciśnieniowych ISEKI o relatywnie dużej średnicy 90 mm.
 • Technologia spełnia wymogi obowiązującej normy PN - EN 1091:1996.

Ponadto sieć kanalizacji podciśnieniowej w porównaniu do systemów konwencjonalnych charakteryzuje się:

 • Niskimi kosztami inwestycyjnymi,
 • Małymiśrednicami przewodów,
 • Płytkimi i wąskimi wykopami,
 • Niskimi kosztami eksploatacyjnymi,
 • Dużą prędkością przepływu ścieków (6m/s),
 • Zastosowaniem łuków do zmiany kierunku przepływu bez konieczności instalowania studzienek rewizyjnych,
 • Zminimalizowaniem stopnia zagrożenia zdrowia obsługi,
 • Możliwością ułożenia w tym samym wykopie przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych,
 • Brakiem możliwości infiltracji wody gruntowej,
 • Wyeliminowaniem zagrożenia skażenia otoczenia w wyniku nieszczelności przewodu,
 • Możliwością omijania przeszkód przez przewody w każdym kierunku.

W wielu przypadkach, dla skanalizowania osiedli podmiejskich oraz terenów wiejskich, kanalizacja podciśnieniowa stanowi jedyną rozsądną alternatywę. W terenach płaskich, z wysokim poziomem wody gruntowej, przy rozproszonej zabudowie, koszt budowy kanalizacji podciśnieniowej może być nawet dwukrotnie niższy od proponowanych konwencjonalnych rozwiązań sieci grawitacyjnej z pompowniami pośrednimi.